webhosting, domény, emaily ... priestor pre Váš obchod
Domain-left
Je doména voľná?     www.
Domain-right
Topline

Antivírus a antispam sú základné prvky ochrany e-mailových služieb, ktoré u nás dostane každý zákazník automaticky.

Konverzný kurz: SKK/EUR = 30,1260.

Podmienky prevádzkovania


Zmluva o poskytovaní webhostingových služieb

1. Zmluvné strany

Poskytovateľ: FIRMHOSTING, s.r.o., miesto podnikania: Hviezdoslavova 45, 02901 Námestovo

Klient: Právnická osoba alebo Fyzická osoba - podnikateľ, Fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorý prostredníctvom on-line rozhrania odošle kompletnú objednávku na službu

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je registrácia a prevádzkovanie domény.

3. Registrácia domény

Poskytovateľ zabezpečí pre klienta (držiteľom sa stáva klient) registráciu domény druhej úrovne na základe platných pravidiel registrácie domén druhej úrovne. Pritom nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu domén druhej úrovne. Zaplatením registračného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu domény. O výsledku registračného procesu je klient informovaný prevádzkovateľom až po jeho ukončení. V prípade, že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať, zákazník má právo požiadať o inú doménu alebo o vrátenie poplatku v plnej výške. Poplatky za úspešnú registráciu domény sú nevratné. Aj po predčasnom ukončení hostingu zo strany klienta zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie. Klient súhlasí, že pri predčasnom zrušení hostingovej služby z jeho strany, bude vrátený poplatok nižší o reálne náklady na registráciu domény. V prípade, že vznikne spor tretej strany o doménu, ktorá bola registrovaná na meno poskytovateľa (t. j. zrýchlená registrácia), bude klient vyzvaný poskytovateľom na preregistrovanie domény do vlastníctva klienta. Týmto bude klient zodpovedný za riešenie sporu s treťou stranou. Pokiaľ klient neučiní záujem alebo kroky k preregistrovaniu domény na svoje meno, je poskytovateľ oprávnený vzdať sa domény s cieľom vyhnúť sa sporu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registrovať doménu na svoje meno v prípade, že názov domény je zhodný s ochrannou známkou.

4. Prevádzka serverov

Poskytovateľ v rámci možnosti zaistí nepretržitú prevádzku domény klienta, t. j. zaistí prístup účastníkom siete Internet k www stránkam klienta a možnosť aktualizovať obsah www stránok. Poskytovateľ ďalej zaistí prístup klienta k jeho e-mailovým schránkam, resp. presmerovanie e-mailových správ na adresu, ktorú si zvolí klient. Čas, počas ktorého prístup k službe môže byť obmedzený z dôvodov údržby a nevyhnutných zmien v sieti je v nedeľu od 9:00 do 12:00 (SEC). Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody alebo ušlý zisk zákazníka v súvislosti s používaním www služieb. Klient zodpovedá za technickú správnosť www stránok. V prípade využívania poskytovaných služieb:

 • v rozpore so zákonmi
 • v rozpore s dobrými mravmi
 • na rozosielanie spamu
 • na skladovanie nadmerného množstva hudobných a video súborov (mp3 , avi ... )
 • spôsobom ohrozujúcim plynulosť a bezpečnosť prevádzky má poskytovateľ právo na okamžité ukončenie prevádzky. V takomto prípade poskytovateľ nie je povinný vrátiť predplatné. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona pri využívaní poskytovaných služieb. V prípade akýchkoľvek škôd a nákladov vzniknutých uvedením do stavu neodporujúcemu zákonu, klient zodpovedá za škodu ktorá týmto konaním poskytovateľovi vznikla. Na serveroch nie je povolené umiestňovanie erotických, warez, download a verejných chat stránok.

 • Platobné podmienky

  Klient sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úhradu za poskytnuté služby (ďalej len "poplatky"), a to v rozsahu a vo výške stanovenej v cenníku, ktorý musí byť verejne dostupný na internetovej stránke www.firmhosting.eu. Poskytovateľ 14 dní pred ukončením predplateného obdobia resp. skôr ak to vyžaduje daná služba ( napr. predĺženie platnosti niektorých domén ) zašle výzvu k úhrade, ktorá je splatná 14 dní. V prípade že predmetom výzvy je predlžovací poplatok za doménu a nie je uhradený do 14 dní od odoslania výzvy , poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za úspešný proces predĺženia domény. Klient taktiež nemá nárok na prípadné náhrady spojené so získaním takejto domény späť do vlastníctva klienta, ak bola už obsadená iným záujemcom. Poplatky bude poskytovateľ účtovať zálohovými faktúrami, ktoré majú splatnosť 10 dní. Do 7 dní po uhradení zálohovej faktúry užívateľom poskytovateľ vystaví a odošle užívateľovi daňový doklad s lehotou splatnosti 10 dní. Zálohová faktúra môže byť klientovi odoslaná elektronickou formou na klientovu kontaktnú e - mailovú adresu. Zálohová faktúra sa považuje za riadne odoslanú, ak ju poskytovateľ odošle elektronickou poštou na adresu klienta a takáto správa sa nevráti ako nedoručiteľná. Prvá faktúra bude vystavená v deň registrácie domeny. Poskytovateľ je platcom DPH. Poskytovateľ nie je povinný zaplatenie poplatkov pripomínať.

 • Zmluvné pokuty a penále +

  Pokiaľ klient neuhradí faktúru v lehote 5 dní po splatnosti, môže poskytovateľ znemožniť prístup ku službe a k prehliadaniu WWW stránky užívateľom siete internet. Pokiaľ klient bude po splatnosti v dlhu viac ako 14 dní, môže poskytovateľ na jeho server ako titulnú stránku umiestniť upozornenie o nezaplatení a ďalej ho zverejňovať v databáze dlžníkov. Zároveň má poskytovateľ právo službu odpojiť. Znovuzapojenie prevádzky je spoplatňované sumou 500,- Sk a je možné až po úplnom uhradení všetkých nedoplatkov a zaplatením na ďalšie obdobie. Klient sa zaväzuje, že bude dodržiavať platobné podmienky uvedené na objednávke.

5. Údaje poskytnuté v objednávke

Klient prehlasuje, že súhlasí so spracovaním všetkých údajov vyplnených v objednávke a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou službou. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať tieto údaje mimo rozsah nutný na sprevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Klient prehlasuje že všetky údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené ich nepresnosťou alebo neaktuálnosťou.

6. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ na základe písomnej požiadavky klienta bezplatne umožní zmenu prevádzkovateľa DNS. Týmto úkonom poskytovateľ zároveň prestáva poskytovať služby podľa vyššie uvedených bodov tejto zmluvy. Užívateľ nemá právo na vrátenie uhradenej odpovedajúcej čiastky za nevyužitú službu, pokiaľ sám službu vypovie pred uplynutím predplateného cyklu a pokiaľ k výpovedi nedošlo z dôvodu porušenia zmluvy poskytovateľom.